Gebruiksvoorwaarden VeleHanden.nl

Welkom bij VeleHanden

VeleHanden.nl is een website met het doel de Nederlandse erfgoedinstellingen, zoals archieven en musea nader toegankelijk te maken met hulp van de inzet van de leden van de community van VeleHanden.nl. Op de site kan tegelijkertijd aan meerdere ontsluitingsprojecten worden gewerkt. De projecten worden aangemaakt en beheerd door erfgoedinstellingen. Een erfgoedinstelling is als eigenaar van het project verantwoordelijk voor de algehele uitvoering van het project. Picturae is als eigenaar van VeleHanden.nl verantwoordelijk voor de technische faciliteiten en het beheer van de gegevens van de community.

Door u aan te melden als lid gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Leden van VeleHanden.nl worden geacht deze gebruiksvoorwaarden te lezen en zich er aan te houden. VeleHanden.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande raadpleging van de leden. Wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit meegedeeld in de Nieuwsrubriek op VeleHanden.nl. Wanneer u niet kunt instemmen met een wijziging wordt u verzocht uw lidmaatschap te beëindigen.

Picturae kan leden waarvan wordt vermoed dat ze zich niet houden aan deze gebruiksvoorwaarden verwijderen uit het ledenbestand. Op het forum van VeleHanden.nl geplaatste berichten kunnen worden verwijderd. Een lid dat verwijderd wordt verliest het recht op eventueel opgebouwd tegoed aan punten.

Voorwaarden om lid te mogen worden van VeleHanden.nl

Leden van VeleHanden.nl moeten 18 jaar of ouder zijn. Als iemand jonger dan 18 jaar lid wil worden van VeleHanden.nl kan hij of zij daartoe een verzoek indienen op info@velehanden.nl voorzien van expliciete toestemming van ouder of voogd. Picturae kan leden jonger dan 18 jaar die geen verzoek tot lidmaatschap hebben ingediend uit het ledenbestand verwijderen.

Bij aanmelding dient u de verplicht in te vullen gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Dit betreft: voornaam, achternaam, displaynaam en emailadres. Displaynaam is de naam waaronder u als lid bekend staat op VeleHanden.nl. De keuze van een displaynaam is vrij, met de restrictie dat het niet is toegestaan een naam te kiezen en gegevens daaraan te koppelen waarmee de suggestie gewekt kan worden dat u de identiteit van iemand anders aanneemt. Van de verplichte velden is alleen de displaynaam altijd voor iedere bezoeker van VeleHanden.nl zichtbaar in het ledenoverzicht van VeleHanden.nl. De optionele velden (gender en geboortedatum) worden wel getoond op uw profielpagina. Indien u deze gegevens niet wil delen met andere bezoekers van Vele Handen, kunt u ze leeg laten. De gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistieken. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw deelname aan VeleHanden en worden niet doorgespeeld aan derden. Mocht u uw profiel willen verwijderen neem dan contact op met info@velehanden.nl.

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Gedragsregels

Het is niet toegestaan VeleHanden.nl te gebruiken op een wijze waardoor u handelt in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan is, het:

 • frustreren van de goede werking van VeleHanden.nl door bewust en grootschalig foutieve gegevens in te voeren
 • trachten op onterechte wijze puntentegoed op te bouwen
 • doen van racistische, seksistische of discriminerende uitingen
 • hinderlijk lastigvallen of in diskrediet brengen van andere gebruikers van VeleHanden.nl
 • persoonlijke gegevens van andere gebruikers van VeleHanden.nl zonder hun toestemming verzamelen, kopiëren, bewerken of verspreiden
 • derden beperken van het gebruik van VeleHanden.nl
 • linken van VeleHanden.nl naar bijvoorbeeld pornografische sites
 • doen van commerciële uitingen op VeleHanden.nl
 • verveelvoudigen, kopiëren of wijzigen van de software van VeleHanden.nl
 • verveelvoudigen, kopiëren of wijzigen van de inhoud van de projecten op VeleHanden.nl
 • verspreiden van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of ander materiaal met een destructief karakter overdragen
 • aannemen van een andere identiteit dan de eigen identiteit

Intellectuele eigendom

Leden zijn zelf aansprakelijk voor claims van derden voortvloeiend uit rechten van derden op teksten of afbeeldingen die zij openbaar maken op VeleHanden.nl.

Leden geven Picturae en de projecteigenaren het recht alle informatie die zij plaatsen op VeleHanden.nl te gebruiken binnen de doelstellingen van VeleHanden.nl en van de projecteigenaren. Per project kunnen projectspecifieke doelstellingen worden geformuleerd. Als dat het geval is, worden die bekend gemaakt op de projectpagina van VeleHanden.nl

Aansprakelijkheid

Picturae en de Projecteigenaren zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door leden als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, noch voor enige andere schade aan hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

Picturae geeft geen garantie op de beschikbaarheid van VeleHanden.nl. Bij eventuele storingen zal Picturae zo spoedig mogelijk herstel bewerkstelligen. Wanneer besloten wordt VeleHanden.nl te beëindigen zal dit minimaal 4 weken voor beëindiging worden aangekondigd. Eventueel opgebouwd puntentegoed dat niet binnen deze periode wordt verzilverd komt te vervallen.

Geschillen

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.