Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 470 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Wil Schackmann

Wil Schackmann

Het Paasoproerfeuilleton, afl 13 en slot

Directeur Jan van Konijnenburg moet altijd rond de 20e van de maand de kopij inleveren voor het Maatschappij-maandblad De Vriend des Vaderlands, want in dat blad vult hij de vaste rubriek ‘Berigten uit de kolonie’. Zo ook 23 mei 1840 en hij neemt dan in zijn tekst een stukje over het paasoproer op:

Maakte ik in mijne vorige berigten melding van het goed gedrag der kolonisten, kort daarop ontving ik kennis van eenige wanordelijkheden, welke op den 20e en 21e April in het bedelaars-gesticht te Veenhuizen hadden plaats gehad: Een vijftal kwaadwilligen hadden meer anderen tot onbetamelijke vorderingen, ongehoorzaamheid en verzet opgeruid, dat, aanvankelijk door geen voldoende maatregelen te keer gegaan zijnde, eenige dagen bezorgdheid baarde, maar thans zoo door overplaatsing dier kwaadwilligen naar de Ommerschans, alwaar ze voor hunne bedrijven zullen worden gestraft, als door noodzakelijk bevonden vervanging van eenige ambtenaren, weder is teregt gebragt, zoo dat er voor herhaling van diergelijke voorvallen weinig vrees meer bestaat.’

Maar iemand van de permanente commissie heeft langs deze passage een dikke potloodstreep gezet en daarbij, ook in potlood, geschreven: ‘het aangehaalde niet over te nemen voor de Vriend’.

Ik heb natuurlijk het mei-nummer van de Vriend des Vaderlands (zie ook hier over het blad) er op nagekeken, en inderdaad: de passage staat er niet in.

In andere publicaties van de Maatschappij zul je het ook niet vinden, er is nooit één woord over het paasoproer van 1840 naar buiten gekomen.

Tot dit feuilleton dan.

 

Slot!

Hèhè.

 • Abdulwadûd Louws

  Abdulwadûd Louws

  Nou, dat smaakt naar meer. Tijd voor een scenario! (film, serie)

 • Femke Nijveldt

  Femke Nijveldt

  Dat was een heerlijk stuk leesvoer, waarvoor dank. Het geeft nog meer achtergrondinformatie over hoe het leven was in Veenhuizen. En inderdaad tijd voor een serie (zoiets als Hoe duur was de suiker?).

 • willem h

  willem h

  Ook ik heb een en ander met veel plezier gelezen, en hoop dat er meer mag volgen!