Goed geregeld! Brabanders in het Bosch' Protocol 1501-1793

De Bossche schepenprotocollen zijn belangrijk voor ’s-Hertogenbosch en de Meierij: unieke informatie die elders verloren is gegaan. Help mee oude indices op de akten te digitaliseren.

Stand van zaken

 • 27.369 scans
 • 201 deelnemers

 • 27.037
  • 1.2% Onbruikbaar
  • 98.8% Ingevoerd
  • 98.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 100%
 • 27.037
  • 1.2% Onbruikbaar
  • 98.8% Ingevoerd
  • 98.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
 
Joost Kocken

Joost Kocken

Kessels chijnsboek

Scan 327-v:

Een cijnsboek, afkomstig uit de erfenis van Maria van Kessel, weduwe Van Linden, is aan Willem Vos overgedragen. Die laat de overdrachtsakte nogmaals passeren.

Het is het zogenoemde Kessels chijnsboeck, betr. Asten, Deurne, Someren e.a. met brieven, bescheiden en het alingh recht daartoe behorende. Helaas niet vermeld uit welke jaren dit boek stamt.

Googlend vond ik op onderstaande websites een verwijzing naar een Kessels cijnsboek. Het schijnt niet bewaard te zijn.

 http://www.heemkundekringdevonder.nl/archieven/oudschrift/someren/oud-rechterlijk-archief/SOM65.pdf

 http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/vragen-bij-cijnsboek-293-bakel-deurne

 Fragment akte:

De volledige transcriptie met enkele hiaatjes(zie ?):

 Kessels cijnsboek

Bosch'protocol inv.nr. 1675 f 64r-65r

Alsoo jonckheer Adolph van Aach zu Guchen, Caspar Frederick Adolph van Aach, Christiaen van Aach, Johan Goddert van Aach, Johan Gerard van Aach, ende Maria Magdalena van Aach, alle gerechtte erffgenamen van Juffr: Maria van Kessel wed: wijlen van Linden, dede te weten, dat sij mitsdien overgaven ende transporteerden, aende here Theodoor Roefs, licentiaet inde rechtten ende rentmr: van Helmont seckere haeren aenbestorven en aenbecochtten chijnsboeck, soo onder Asten, Dornen als Zommeren etc.  mette t'achtterheijt etc: gen:t Kessels chijnsboeck mette brieven ende bescheden daer van sijnde, ende alingh recht haer respective daerinne competerende, sonder iets daer van te reserveren, gelovende ider in solidinit? t'voors: opdragen overgeven ende transporteren, te houden ende doen houden voor goet vast ende van weerden, gelovende mede volcome guarande d'een voor d'ander sigh verbindende, alles op verbant al nae rechtten constituerende in haere voors: name, Sr: Willem Vos offte allen thoonders dier acte, om die opdrachtte, met gelofte van guarande te doen ende passeren in ampliori forma, t'sij voor heren wethouderen van 's Hertogenbosch offte elders, daer den heere coper soude goetvinden geL..? in acte bij haer eijgenhandich onderteijckent, en met haer adelijcker pitschaff bevesticht breder volcomentl: stonde? begrepen gedateert twaelf dagen inde maent van oct: xvi  c een ende tachtich. Soo is gestaen voor schepenen onders: de voors: Sr: Willem Vos, gebruijckende de machtte hem bij de voors: acte gegeven ende verleent ende heeft de voors: opdrachtte met de gelofte daerbij gedaen andermael gepasseert, vernieuwt en gerealiseert .. ….? gelovende op verbant der voors: constituantten als voor het voors: andermael passeren vernieuwen en realiseren, ratis sic et praemissis …? contra ….?. . Testes Copes et vanden Bergh datum xi dec: 1681.

In de kantlijn van f 64r:    coop 400-        ..? 10:0:0

                                                  Aldus gepasseert door expresse vant collegiee van heeren schepenen

 

 

 • Tineke Tjoelker

  Tineke Tjoelker

  Enkele hiaatjes heb ik voor je kunnen oplossen:

  In solidinis - in solidum: ieder hoofdelijk aansprakelijk

  gel ... - gelijck

  gerealiseert et .... - effestucando : plechtig afstand doen

  De Latijnse tekst is, denk ik: "ratam (?) servare (?) et praemissis nos contra venisse". De betekenis weet ik niet.

  Onder de coop van 400- staat de 40e penning van 10:0:0 vermeld.

  De 40e penning is een gewestelijke belasting over onroerend goed, ca. 2,5% van de koopsom. 

  Dat klopt dus precies. Vreemd, dat er ook bij een cijnsboek de 40e penning werd betaald.

   

 • Joost Kocken

  Joost Kocken

  Dank voor de moeite Tineke

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  1714_443-V-i, Index Bosch' Protocol 's-Hertogenbosch, 1501-1793, inv. 1715: