Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 700 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
Petra Sj

Petra Sj

Overzicht voorkomende religies en schrijfwijzen

Laatst bijgewerkt op: 

Beste Invoerders en Controleurs,

Nog niet zo veel scans onderhanden gehad, maar merk nu al dat de voorkomende religies en schrijfwijzen vraagtekens kunnen opleveren.

Ik neem het op me een overzicht te maken. Graag hieronder jullie bevindingen, ik zal deze lijst dan bijhouden. 
En, niet vergeten: letterlijk overnemen! Geldt eveneens voor hoofdlettergebruik. Volgens huidige normen krijgen namen van religies en aanhangers van religies géén hoofdletter. Bron: taaladvies.net
N.b.: het is niet de insteek de stromingen te verklaren/toe te lichten. Super- en/of subscript worden niet ingevoerd.

 

Anglicaanse kerk
- Anglic.
- Angl. Episcopal ch. (ch.=church)
Angl. kerk
- Anglikaansch

Antroposofische Vereeniging

 

Apostolische Vereeniging/Genootschap
- Apost.
- Apostol.
- Apostolisch
- H. Ap.

 

Behoudend hervormd
- B.H. (aanname!)


Calvinisme
- Calvin.

 

(Christelijk/hervormd) afgescheiden
- Afgesch.
- Afgescheije
- Afgeschied.
- C.A.
- C. afges.
- Ch. Afges.
- Chr. Af.
- Chr. Afg.
- Chr. afgescheid. Geref.
- Christelyk afgescheid.
- Herv. afgesch.

 

 

(Christelijk) evangelisch
- C.E.
Chr. Ev.
- Christ. evang.
- Evangelisch

 
Christelijk gereformeerd
- C.G.
- C.G.K. (Chr. Ger. Kerk)
- Ch. G.
- Ch. Ger. 
- Christ. Geref.
- Christ. Gereform.
- Christel. Gereform.
- Chr. Ger.
- Chr. geref.
- Chr. Gd.

 

Christen zonder kerkgenootschap
-


Church of England
- Church of England

 

Doopsgezind(e Gemeente)
- D.G.
- Doops G.
- Doopsch.
Doopsgez.
Doopsgezd. (d in superscript)
- Doops Gez.
- Doopsg. Gem.
- Doopgsgez. Gem.
- Doopsgezind

 

Duitsch evangelisch
- D.E.
D. Ev. 

Engels hervormd
- Eng. h. (aanname)Engels presbyteriaans (hervormd)
- Eng. P. (aanname)
- Eng. Presb. Herv.


Evangelische Godsdienst
- Ev. Gdd.


Evangelisch (Hersteld)
- E.H.
- Evang.

 

Evangelisch Luthersch
- E.L.
- Ev. L.
- Ev. Luth.
Ev. Luthers
- Evangl. Luth.
L.E. (Luthers Evangelisch)

 

(Oud) Gereformeerd(e) gemeente
- G.
- Gd. (de in superscript)
- Gereformd. (de d in superscript)
- Ger.
- Ger. kn. (de n in superscript)
- Gerd. (de in superscript)
- G. Gem.
- Gd.
- Ger. B. (gereformeerde bond)
- G.G.
- Gereform.
- Gereformd.
- Gereformeerd
- Gereformeerd A.
- Geref. Gemte. (te in superscript)
- Geref. G.
- Gerefrd. (rd in superscript)
- Gerevorm.
- Ger. Gem.
- Ger. Gem. onder 't Kruis
- Ger. Gemt.
Gerf. Gem.
- Gerf. Gemt.
- Gerf. G.
- Gerfd.
- Gerfd. A.
Gerfd. k.
- Gerfm.
Gerifd.
- Ger. Gez. (gereformeerde gezindte)
- Ger. V. (gereformeerd vrijgemaakt)
- Gerford.
Grd. Chr. (vermoedelijk: gereformeerd christelijk)
- Grif. Gez. (vermoedelijk: gereformeerd gezind)
Ned. Ger. Gez. (Ned. gereformeerde gezindte)
- O. Ger.
- Oud Ger. Gem.
- Reformé(e); Frans

 

(Oud) Gereformeerde kerken (in hersteld verband)
- G. Kn.
- Ger. K.
- Gerk.
- Geref. kerken
- Ger. kerk
Ger. kerken
- G.K.
- G.K. A. (specifieke gereformeerde kerk)
- G.K. B. (specifieke gereformeerde kerk)
- Gerf. K. 
- Geref. K. 
- Gerefd. kerken
- Gerfd. A.
Ger. K. onder 't kruis (Gereformeerde Kerken onder het Kruis)
- Geref. Ke. o.h. Kruis (Gereformeerde Kerken onder het Kruis)
- Gereformeerd A.
- G.H. (gereformeerde kerken in hersteld verband)
- Oud G.K.
- O.G.K.
- Oud Geref. K. 

 

Joods
- (vermoedelijk) JS. N.b.: check even, staat er niet: Isr. ?
Zie ook: (Nederlands Israëlitisch)

 

Katholiek
- Kath.
- Katolyk


Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
7e dag adv.
- 7 dagsche adventisten
- 7e dags advent.
- 7de dag adventist
- 7de dags adventisten
- Advent.


Leger des Heils
L.d.H.

 

(Hersteld/gereformeerd) Luthers
- Gerfd. L.
- L. (vermoedelijk)
- H.L. (hersteld Luthers)
- H.E.L. (aanname: hersteld evangelisch-Lutherse kerk)
- H. Luthersch (hersteld)
- Luitersch
- Luteraan (géén typo!)
- Luth.
- Lutersch
- Lutheur
- V.E.L. (aanname: vrij evengelisch Luthers)


 

Mennonieten, mennisten, menisten
- M.
Doopsgezind MennonietMohammedaan
- Moh.

 

Mormonen
Heiligen der laatste dagen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

Mos.
- Moslim (aanname)

 

Nederduits gereformeerd
- N.G.


Nederduitsch gereformeerde gemeente
- Nederduitsch Ger. Gem.


Nederduitse gereformeerde kerk (Dolerende)
- Ger. dol.
- Ger. (dol.) 

 

Nederduits hervormd
Ndud. Hervormd
- Nederd. Herv.
- Nederdu. Hervormd
Nederduits Hervormd
- Nederduitsch Hervormd
Nrd. Herv.
N.D.H.

 

Nederduits Israëlitisch
- NederDuits Israëliet.(Nederlands) hervormd
- Her.
- Hervormd
- Hmd.
- N.H.
- Nd. Herv.
- Nd. Hv.
- Ned. hd.
- Ned. her.
- Ned. Herd.
- Ned. Herv.
- Ned. Hervd.
- Ned. Hvmd.
- Nedr. herv.
- Neder. herv.
- N. Herv.
- N. Hd.
- N. Hv.
- N. Hvd.
- Ned. H.
- Nedh. (invoeren als Ned.<spatie>h./Ned.<spatie>H.)
- Ned. Hevd.
- Nerd. Hervd.
- Ned. Hv.
- Ned. Hvmd.
- Nev. (een aanname!!)(Nederlands) Israëlitisch
- Is.
- Isr. (noot: kan op JS = Joods lijken, check even?)
- Israël.
- Israëlitische
- N.I.
- N. Is.
- N. Isr.
- Ned. I.
- Ned. Isr.
Noot: kan voorafgegaan worden door een land: Port./Nederduits.....


Onbekende afkortingen
- Cz. K.
- D.E.v. (aanname: Duits Evangelisch v.??)
- G.F.
- Haea. (aanname: mogelijk wordt Herv. bedoeld?)
- Matth. 18:20 (Mattheüs 18:20, aanname: reformatorische afsplitsing?)
- N. rf. (Nederlands gereformeerd???)
- P.K. (aanname: Protestants Kristelijk?)
- P.N.I. Kerk (naam van een specifieke kerk? Protestants Nederl. Indisch?)

 

Oud gereformeerd(e kerk)
- Oud Ger.
- Oud Gerf.
- Oud Ger. kerk
- O.G.
- O. Geref.
- O.G.G. (oud gereformeerde gemeente)
- O.G.K. (oud gereformeerde kerk)


Oud Rooms (Katholiek)
- Oud Roomsch
- Oud R.K.


Portugees Israëlitisch (aanname!)
- Port. Isr.


Presbyterianisme
- Presbyterian (Engels)


Protestant
- Prot.

 

(Protestantse) Reformatie
-


Reformatorische Broederschap
- R.B.

 

Remonstranten
- R.
- Rem.
Remonstr.
- Rem. broederschapRooms (katholiek)
- R.
- R.K.
- R.C.
- R.C.K. 
- R. Cath.
- R. Catho.
R. Catholiek 
- R. ch.
Rc. Cat. 
- Rom. Cat.
- Roomsch
Roomsch C.
- Roomsch Cath.
- Roomsch Catholyk
- Roomsch Catolyk
- Roomsch K.
- Roomsch Kath.


Vergadering der gelovigen
Vergadering der gelovigen

 

Vrij evangelische (gemeente)
- V.E.
- Vr. Ev.
- Vrij Ev.
- Vrij Evangelisch
- Vrij Evang.
- Vrij Evangel.
- Vrij Evang. gem.
- Vrije E.G.


Vrij gereformeerd
- Vrij geref.


Vrij(zinnig)
-
 Vrijzinnig
- Vrij


Vrije gemeente
- Vrije gemeent.

 

Waalsch
- W. Herv.
- W.H. (vermoedelijk: Waalsch hervormd)
- Waalsch
- Waalsch H.
- Waalsche Gem.

 • Foort

  Foort

  Wij zijn wel van de lijstjes, of niet, Petra?

  Aanvulling:

  Gereformeerde kerken
  - G.K.

  Nederlands Hervormd
  - N. Herv.

  Rooms katholiek
  - R.C.

  Nieuw:
  Nederduits Hervormd
  - Nederd. Herv.

   

  N.B. Bij mij was de Nederduitse gereformeerde kerk (Dolerende) geschreven als:
  Ger. (dol).

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Grote grijns.... Het helpt toch? Bijgewerkt Foort, thanks!

 • dac

  dac

  Goed idee, Petra!

  Graag een spatie toevoegen tussen Ger. dol en in het voorbeeld van Foort stond Apostolische Vereeniging ( met drie maal een e), dus wel extra vermelden dat de spelling /letterlijk overgenomen moet worden.

 • dac

  dac

  Laatst bijgewerkt op: 

  Gerf. K.

  Geref. K.